+47 22 58 06 80 post@systad.no

Referanseprosjekter

Prosjekt- og byggeledelse VA-anlegg (2018 – pågår)
Rammeavtale for prosjekt- og byggeledelse av VA-anlegg i Oslo.
Avrop 1: Prosjektledelse VA-anlegg i tilknytning til oppgradering av trikkespor og bygater.
Avrop 2: Prosjektledelse for fornying av ledningsanlegg.
Avrop 3: Byggeledelse for fornying av ledningsanlegg.
Avrop 4: Prosjektledelse VA-anlegg i tilknytning til byutvikling.
Avrop 5: Prosjektledelse VA-anlegg i tilknytning til byutvikling
Oppdragsgiver: Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten

Prosjektledelse VA-anlegg (2014-2018)
Prosjektledelse for planlegging, prosjektering og bygging av vann- og avløpsanlegg i Oslo i tilknytning til byutviklingsprosjekter og fornying av ledningsanlegg.
Oppdragsgiver: Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten

Byggeledelse veganlegg (2013-pågår)
Byggeledelse av ulike veganlegg i Akershus (bruanlegg, gang- og sykkelveger, mv.)
Oppdragsgiver: Statens vegvesen (Viken fylkeskommune fra 01.01.2020)

Prosjektledelse driftsstasjon (2014-2015)
Prosjektledelse for ombygging av Helsfyr Driftsstasjon.
Oppdragsgiver: Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten

Byggherrerådgivning veganlegg (2012)
Kvalitetssikring av planer for vannhåndtering i reguleringsplan for E16 Bjørum-Skaret i Bærum og Hole kommune.
Oppdragsgiver: Statens vegvesen

Byggherrerådgivning veganlegg (2011-2018)
Oppfølging av plan- og prosjekteringsarbeider med hensyn på vannhåndtering i reguleringsplaner og byggeplaner for E6 Kolomoen-Moelven i Stange, Hamar og Ringsaker kommune.
Oppdragsgiver: Statens vegvesen

Mulighetsstudie hageavfallsanlegg (2011)
Mulighetsstudie for opparbeidelse av hageavfallsanlegg på Rygg i Tønsberg kommune.
Oppdragsgiver: VESAR AS

Byggherrerådgivning vei- og jernbaneanlegg (2009-2018)
Fagansvarlig for vannhåndtering (OV/dren/VA-tekniske løsninger) i byggherrens organisasjon i fellesprosjekt mellom Statens vegvesen og Jernbaneverket for bygging av ny E6 og nytt dobbeltspor for jernbane langs Mjøsa fra Minnesund til Espa i Eidsvoll og Stange kommune. Bistand til prosjektleder, byggeledere og prosjekteringsledere. Kostnadsramme NOK 10,3 milliarder.
Oppdragsgiver: Statens vegvesen/Jernbaneverket Utbygging

Prosjekt-/byggeledelse veganlegg (2007)
Prosjekt-/byggeledelse for bygging av en rekke gate-/veganlegg i Oslo, herunder blant annet utbedring av Holmenkollveien i tilknytning til VM på ski 2011. Investering ca NOK 100 mill.
Oppdragsgiver: Oslo kommune, Samferdselsetaten/Bymiljøetaten

Byggeledelse opparbeidelse av p-plasser (2010)
Byggeledelse for opparbeidelse av 25 dekar midlertidige p-plasser til Melodi Grand Prix på Fornebu. Hasteoppdrag.
Oppdragsgiver: Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Byggeledelse rehabilitering Vinkelplassen (2008-2009)
Byggeledelse avsluttende del av rehabilitering av Vinkelplassen, Majorstua, Oslo.
Oppdragsgiver: Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kontraheringsbistand (2008-2009)
Bistand ved kontrahering av firmaer til transport, behandling og avsetning av slam fra kommunale renseanlegg i ni kommuner i Buskerud og Vestfold.
Oppdragsgiver: Kommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Modum, Røyken, Hurum, Sande, Svelvik

Prosjekt-/byggeledelse fjernvarmeanlegg (2007-2009)
Byggherrebistand ved bygging av fjernvarmeanlegg fra Klemetsrud forbrenningsanlegg til Oslo sentrum. Investering ca NOK 430 mill.
Oppdragsgiver: Hafslund Fjernvarme AS/Hafslund ASA

Oppfølging av vedlikehold/ivaretakelse av eierrolle (2009-pågår)
Oppfølging av vedlikehold/ivaretakelse av eierrolle for to gjenvinningsstasjoner for privat avfall i Horten og Tønsberg kommune. Kategorisering i entreprenørreklamasjoner, driftsskader og naturlig slitasje.
Oppdragsgiver: VESAR AS

Prosjektledelse bygging av to gjenvinningsstasjoner (2007-2009)
Prosjektledelse for prosjektering og bygging av to gjenvinningsstasjoner for privat avfall i Tønsberg og Horten kommune i Vestfold. Investering ca NOK 40 mill.
Oppdragsgiver: VESAR AS

Byggelederassistanse for bygging av ny jernbanestasjon (2006-2008)
Byggelederassistanse ved bygging av nye Lysaker stasjon. Kontraktsstøtte og generell registrering og oppfølging av anleggsarbeider/entrepriser.
Oppdragsgiver: Jernbaneverket Infrastruktur Utbygging
 

Kontraheringsbistand, kontraktsoppfølging og miljøkontroll (2005-2007)
Utarbeidelse av konkurransegrunnlag, tilbudsinnhentinger, evaluering av tilbud og utarbeidelse av kontrakter på opprydding av forurensninger i Raufoss Industripark. Oppfølging av inngåtte kontrakter med hensyn på kvalitet, framdrift og økonomi. Miljøkontroll av arbeidene.
Oppdragsgiver: Raufoss Næringspark ANS

Oppfølging av kontrakt på opprydding av kreosot (2005)
Tiltakshavers kontakperson i kontraktsforholdet med entreprenøren for opprydding av to eiendommer med kreosotforurensning i Elverum kommune. Oppfølging av kvalitet, framdrift og økonomi. Termisk behandlingsanlegg.
Oppdragsgiver: Statens forurensningstilsyn og Jernbaneverket

Kontrahering av firma for opprydding av kreosot (2005)
Utarbeidelse av konkurransegrunnlag, kunngjøring, evaluering av tilbud og utarbeidelse av kontrakt på opprydding av to eiendommer med kreosotforurensning i Elverum kommune (stipulert mengde 5.400 tonn).
Oppdragsgiver: Statens forurensningstilsyn og Jernbaneverket

Kontrahering av firma for transport og behandling av restavfall (2004)
Utarbeidelse av konkurransegrunnlag, kunngjøring, evaluering av tilbud og utarbeidelse av kontrakt på transport og behandling av restavfall (årlig mengde 4.500 tonn).
Oppdragsgiver: Renovest IKS

Utredning av alternativer til eksisterende deponier (2004)
Utredning av alternativer, beregning av kostnader, vurdering av miljøkonsekvenser og utarbeidelse av forslag til kontraktsstrategier.
Oppdragsgiver: Renovest IKS

Byggeledelse sanering av forurenset jord på Fornebu (1999-2007)
Byggeledelse og ansvar som ansvarlig samordner for sanering av forurensede lokaliteter på og omkring tidligere flyplassområde. 35 lokaliteter. 500.000 m3 masse. Drift av behandlingsanlegg, inkl. vannoppsamlingssystem og kontrollbasseng. Administrasjon av prøvetaking og analyselaboratorier i stort omfang (8000 prøver).
Oppdragsgiver: Statsbygg

Kontraktsansvarlig drift av gjenvinningsanlegg Fornebu (2001-2007)
Ansvarlig for administrasjon av kontrakt for drift av gjenvinningsanlegg. Produksjon av pukk og jord av betong, asfalt, sprengstein og lokale gravemasser.
Oppdragsgiver: Statsbygg

Drift av sekretariat (2003-2007)
Drift av sekretariat og innholdsproduksjon på web-side (www.miljoringen.no) for faglig nettverk for forurenset grunn og sedimenter med 68 medlemsvirksomheter bestående av byggherrer, konsulenter, entreprenører, laboratorier og utstyrsleverandører.
Oppdragsgiver: Miljøringen

Byggeledelse rivningsarbeider Fornebu (2000-2001)
Byggeledelse rivningsarbeider. Betongbygninger og flyoppstillingsplasser. Miljøsanering og kildesortering.
Oppdragsgiver: Statsbygg

Byggeledelse teknisk infrastruktur Fornebu (2000-2001)
Byggeledelse VA-anlegg, fjernvarmeanlegg og kabelføringsanlegg for el og tele. 500 meter. Hovedsystemer.
Oppdragsgiver: Statsbygg

Byggeherrebistand sanering av forurenset grunn Hurdal kommune (2000)
Sanering av dieselforurenset grunn. Prøvetaking av løsmasse og ledelse av saneringsarbeider. Vurdering av analyseresultater.
Oppdragsgiver: Telenor Mobil

Byggeledelse plass/parkanlegg Valkyrie plass (1999-2000)
Byggeledelse for rehabilitering av Valkyrie plass, Oslo, omfattende fonteneanlegg, granittmurer, grøntanlegg mv.
Oppdragsgiver: Oslo kommune, Friluftsetaten

Byggeledelse Alexander Kiellands plass (1999-2000)
Byggeledelse opparbeidelse av ny park ved Alexander Kiellands plass i Oslo. Grøntanlegg, granittmurer, gang-/sykkelveier, damanlegg og fonteneanlegg. Etablering av rørsystemer for uttak av vann fra Ilabekken og gatevann. Drøftinger med Vann- og avløpsverket.
Oppdragsgiver: Oslo kommune, Friluftsetaten

Byggherrebistand/evaluering av tilbud på prosjektering av teknisk infrastruktur (1999) Bistand kontrahering og oppfølging av konsulenter for prosjektering av VA-anlegg mv.
Oppdragsgiver: Statsbygg

Byggeledelse diverse anleggsarbeider Fornebu (1999-2000)
Byggeledelse og ansvar som ansvarlig samordner for klargjøring av Telenors tomt på Fornebu, etablering av anlegg for behandling av forurenset jord og avrenningsvann, etablering av plass for gjenvinningsanlegg mv. Håndering av anleggsvann fra sprengningsarbeider ved naturreservat.
Oppdragsgiver: Statsbygg

Byggherrebistand/prosjekteringsledelse avfallsanlegg (1998-1999)
Byggherrebistand knyttet til etablering av fire avfallsanlegg med tilknyttet infrastruktur. Utarbeidelse av planer og anbuds-/tilbudsforespørsler for grunnundersøkelser, oppmålingsarbeider, prosjektering og anleggsarbeider, evaluering av anbud/tilbud og etablering av rutiner for byggeledelse.
Oppdragsgiver: Ministry of Communication Transport Post and Construction, Lao PDR/United Nations Development Program (UNDP)

Byggherrebistand/utarbeidelse av tilbudsinnbydelse vannforsyning (1998)
Utarbeidelse av tilbudsinnbydelse for prosjektering og byggeledelse for oppgradering av to vannverk i Laos. Tilbudsbrev og oppdragsbeskrivelse.
Oppdragsgiver: NORAD/Norges Eksportråd

Miljømerking av støvbindemidler (1998)
Faglig gjennomgang av forslag til kriterier for miljømerking av støvbindemidler, som blant annet brukes til å begrense støvproblemer på bygg- og anleggsplasser.
Oppdragsgiver: Stiftelsen Miljømerking i Norge

Byggherrebistand/lokaliseringsstudie og designskisser avfallsfylling (1997)
Inspeksjon og utarbeidelse av rapport med anbefalt lokalisering, utforming og drift av avfallsfylling for husholdningsavfall fra folk tilknyttet Theun Hinboun vannkraftverk, Laos og en nærliggende landsby. Tekniske, økonomiske og miljømessige vurderinger. Skisser med anbefalte løsninger. Oppdragsgiver: Theun Hinboun Power Company Ltd.

Byggherrebistand/innføring av avfallssystemer i Laos (1997-1998)
Innledende planlegging av innføring av avfallssystemer i fire laotiske byer (fra 20.000 til 60.000 innbyggere) innebefattende avfallsinnsamling, resirkulering og deponering. Etablering av rapporteringssystemer og systemer for økonomisk oppfølging. Rådgivning på sentralt myndighetsnivå. Oppdragsgiver: Ministry of Communication Transport Post and Construction, Lao PDR/United Nations Development Program (UNDP)